TTS rehearsal

January 26
Shrek rehearsal
January 30
Shrek rehearsal